Projekty

Projekty vnímáme jako důležitou součást našich aktivit. Jejich prostřednictvím rozšiřujeme základní nabídku služeb TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, podporujeme aktuální trendy a vytvářím podmínky pro růst našich klientů. Průběžně monitorujeme celou řadu podpůrných příležitostí a kooperací, do kterých se snažíme dostávat zajímavé firmy z regionu. V programu Technologických inkubací (Agentury CzechInvest) působíme jako regionální partner, zároveň ale intenzivně spolupracujeme i s organizacemi jako jsou I4MS, FundingBox, Dex-IC a řadou dalších platforem, zabývajícími se podporou inovací.

Aktuální projekty
 • Expertní poradenské služby

  Program Expertní poradenské služby je financován dotačním titulem Ministerstva průmyslu a obchodu, resp. Plánu národní obnovy, jehož prostřednictvím podporujeme vybrané inovativní nápady a projekty, realizované firmami do pěti let stáří.

  Celkový rozpočet projektu: 2 100 000 Kč

  Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_362/0025657

  Období realizace: 1. 12. 2023 – 31. 12. 2024

  Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Technologické inkubace

  V projektu Techologických inkubací působíme jako regionální partneři. Zabýváme se jak vyhledáváním inovativních firem pro jednotlivá témata, tak jsme připraveni v případě zájmu nabídnout komplexní služby pro podporované startupy, jak v podobě administrativních prostor, tak v mentoringu a odborném poradenství.

Dříve realizované projekty
 • Podnikání v praxi pro střední školy Podnikání v praxi pro střední školy

  Cílem projektu I-KAP je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové v projektu působí programem Podnikání v praxi pro střední školy, kde je kladen důraz na praktické aspekty podnikání, vzájemnou kooperaci mezi studenty v rámci projektu a rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností. Zároveň aktivita cílí i na rozvoj finanční gramotnosti studentů.

  Spolupracující organizace: Královéhradecký kraj, 57 středních a vyšších odborných škol, 1 základní a mateřská škola a 8 partnerů zabývajících se vzděláváním (vč. TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové z.ú.)

  Podíl na rozpočtu projektu pro TC HK: 1 608 664,48 Kč

  Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

  Období realizace: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

  Poskytovatel podpory: Královéhradecký kraj

 • Expertní poradenství pro MSP Expertní poradenství pro MSP

  Projekt je změřený na poskytování expertního poradenství malým a středním podnikům. TC HK nabízí podporu v oblastech jako je: Strategické řízení a management inovací, Obchodní a marketingové strategie, Validace podnikatelského modelu, Navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, Poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů, Komercializace výsledků výzkumu, Ochrana a využití práv duševního vlastnictví a Přístup ke kapitálu.

  Celkový rozpočet projektu: 1 815 700 Kč

  Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_362/0025657

  Období realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

  Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Informační systém TC HK Informační systém TC HK

  Projekt „Návrh a vývoj aplikace – informačního systému TC HK“ byl zaměřen na design a programování interního systému pro projektové řízení a úkolovou evidenci týmu TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec králové z.ú.

  Celkový rozpočet projektu: 130 000 Kč

  Číslo projektu: 20RRD13-0016

  Období realizace: 1. 1. 2020 - 30. 4. 2021

  Zdroj financování: Dotační fond Královéhradeckého kraje

 • Opendata Hackathon 2020 Opendata Hackathon 2020

  Opendata Hackathon 2020 byl koncipován jako intenzivní jednodenní programovací akce, určena pro studenty středních a vysokých škol z Královéhradeckého kraje. Cílem Opendata Hackathonu bylo propojit středoškolské a vysokoškolské studenty IT oborů s praxí a umožnit jim uplatnit jejich získané vědomosti a dovednosti při hledání nových přístupů a řešení, to vše na základě práce s otevřenými daty, které na akci poskytl Královéhradecký kraj, Magistrát města Hradec Králové, Pardubický kraj a další partneři. Z důvodu covidu byl projekt realizován v náhradním termínu online formou.

  Celkový rozpočet projektu: 145 933,62

  Číslo projektu: 20RGI02-0086

  Období realizace: 21. - 22. 10. 2020

  Zdroj financování: Dotační fond Královéhradeckého kraje

 • Podnikání v praxi pro SŠ Podnikání v praxi pro SŠ

  Projekt byl zaměřený na pilotní ověření přístupu k rozvoji podnikavosti v prostředí středních škol Královéhradeckého kraje. V celkem 16 realizovaných kurzech do výuky vstupovali lektoři z praxe, kteří se studenty pracovali na konkrétních tématech, rozvíjející podnikatelské myšlení, finanční gramotnost, týmovou spolupráci a prezentační dovednosti.

  Celkový rozpočet projektu: 350 000 Kč

  Číslo projektu: 18RGI01-0131

  Období realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

  Zdroj financování: Dotační fond Královéhradeckého kraje

 • Podpora podnikavosti a začínajících podnikatelů v KHK Podpora podnikavosti a začínajících podnikatelů v KHK

  Cílem projektu bylo připravit a rozšířit stávající aktivity TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové v oblasti podpory začínajícího podnikání. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny a pilotně ověřeny předpoklady pro rozvoj expertního poradenství. Na tomto konceptu byla v následujících letech provozována podpora podnikatelského inkubátoru.

  Celkový rozpočet projektu: 260 000 Kč

  Číslo projektu: 16RGI01-0024

  Období realizace: 1. 4. 2016 - 1. 8. 2016

  Zdroj financování: Dotační fond Královéhradeckého kraje

 • Mezinárodní partnerství pro konkurenceschopnost v IT (MEPKIT) Mezinárodní partnerství pro konkurenceschopnost v IT (MEPKIT)

  Projekt byl realizován za účelem podpory studentských týmů či akademických pracovníků formou vedení jejich inovativních projektů. V rámci projektu byla realizována pravidelná interaktivní setkání, semináře, krátké odborné stáže a individuální konzultace. Studenti měli možnost vyzkoušet si vedení skutečných projektů pod dohledem odborníků z již zavedených firem.

  Projekt byl zaměřen na spolupráci více typů organizací (vzdělávací instituce, podnikatelské inkubátory a firmy). Smyslem bylo přinést inovativní přístupy pro každou ze zúčastněných organizací. Po ukončení projektu zúčastněné univerzity zapracovaly získané zkušenosti do svých výukových metodik a nadále rozvíjí svou spolupráci s aplikační sférou. Výsledkem celého projektu bylo zviditelnění českých studentských projektů v tuzemsku i zahraničí prostřednictvím kompaktního programu na podporu jejich dalšího podnikatelského rozvoje.

  Spolupracující organizace: TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s., Jihomoravské inovační centrum, Zájmové sdružení právnických osob, Univerzita Hradec Králové, Masarykova univerzita v Brně, Microsoft, Czech ICT alliance

  Celkový rozpočet projektu: 11 372 558 Kč

  Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0120

  Období realizace: 16. 5. 2011 - 15. 5. 2014

  Zdroj financování: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Centrum pro inovace v biomedicíně (CEPIN) Centrum pro inovace v biomedicíně (CEPIN)

  Hlavním cílem projektu CEPIN bylo vytvoření fungující sítě partnerů, zejména z oblasti biomedicíny a usnadnění jejich vzájemné spolupráce v oblasti transferu informací, zvýšení informovanosti o aktivitách projektových partnerů a oborově působících společností.

  Spolupracující organizace: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s., Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Fakultní nemocnice Hradec Králové

  Celkový rozpočet projektu: 19 885 940 Kč

  Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0115

  Období realizace: 1. 6. 2011 - 31. 5. 2014

  Zdroj financování: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • SPINNET SPINNET

  Spolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol. Cílem projektu bylo vyhledávat, rozvíjet a podporovat inovační aktivity studentů, akademiků VŠ a vědeckovýzkumných pracovníků. K tomu dopomáhal i portál spoluprace.org. Veškeré aktivity byly koncipovány s ohledem na posílení vzájemné spolupráce a zvýšení konkurenceschopnosti partnerů na trhu a vyšší uplatnitelnosti studentů a akademiků v aplikační sféře.

  Spolupracující organizace: Společnost vědeckotechnických parků ČR, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s., Univerzita Palackého v Olomouci, Technologické inovační centrum s. r. o., Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, BIC Brno spol. s r. o., Univerzita Hradec Králové, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ, Vědecko-technický park Ostrava, a. s., VŠ BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

  Celkový rozpočet projektu: 26 680 705 Kč

  Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/0094

  Období realizace: 1. 9. 2011 - 31. 8. 2014

  Zdroj financování: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Královéhradecká inovační síť (KIS) Královéhradecká inovační síť (KIS)

  Prostřednictvím intenzivního partnerství různých typů subjektů a realizací tuzemských i zahraničních stáží projekt přispěl k lepšímu propojení požadavků trhu práce a nabídky vzdělávacích institucí v systému terciárního školství.

  Spolupracující organizace: Univerzita Hradec Králové, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s., Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o. s., Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

  Celkový rozpočet projektu: 12 679 435 Kč

  Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0139

  Období realizace: 1. 6. 2011 - 31. 5. 2014

  Zdroj financování: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • INOVACOM INOVACOM

  Cílem projektu bylo skrze pracovníky kanceláří pro podporu univerzity propojit zástupce VaV v podnicích se zaměstnanci a studenty univerzit za účelem vzájemného poznání možností druhých stran, nalezení oboustranně výhodných konceptů spolupráce a společných témat, která je možné řešit za oboustranné podpory.

  Výstupem projektu pak bylo navázání nových kontaktů a spolupráce, přenos zkušeností z této oblasti ze zahraničí a rozpoznání očekávaných trendů v jednotlivých průmyslových oborech.

  Spolupracující organizace: České vysoké učení technické v Praze, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s., Univerzita Palackého v Olomouci, Technologické centrum Písek s.r.o., Masarykova univerzita Brno

  Celkový rozpočet projektu: 2 754 794 Kč

  Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0053

  Období realizace: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2014

  Zdroj financování: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Praktická akademie IT znalostí (PAITZ) Praktická akademie IT znalostí (PAITZ)

  Projekt byl realizován za účelem podpory spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišti, podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem v oblasti rozvoje praktických IT dovedností.

  Spolupracující organizace: Česká asociace pro IT služby, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s., Vysoká škola podnikání, a.s., Sense Technologies, a.s., Univerzita Palackého v Olomouci, Technologické inovační centrum s.r.o., VŠ BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Mendelova unioverzita v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Network Security Monitoring Cluster, Zaměstnavatelský svaz IT průmyslu

  Celkový rozpočet projektu: 44 133 766 Kč

  Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0013

  Období realizace: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013

  Zdroj financování: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Česko-polský portál (CZEPLINN) Česko-polský portál (CZEPLINN)

  Cílem projektu bylo vytvoření komunikační platformy zaměřené na zvýšení informovanosti o inovačním prostředí v příhraničních regionech.

  Spolupracující organizace: Královéhradecký kraj, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s., Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  Celkový rozpočet projektu: 327 529 EUR

  Číslo projektu: CZ.3.22/2.1.00/08.00651

  Období realizace: 22. 12. 2008 - 31. 7. 2011

  Zdroj financování: ERDF: OP přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

  Vybudování vědeckotechnického parku v Hradci Králové s nabídkou variabilních prostor pro kanceláře, laboratoře a prototypové dílny pro lehkou výrobu.

  Objekt disponuje 2 817 m2 variabilních prostor, z čehož 1 594 m2 tvoří pronajímatelnou plochu.

  Realizátor projektu: Statutární město Hradec Králové

  Celkový rozpočet projektu: 83 835 000 Kč

  Číslo projektu: 

  Období realizace: 1. 12. 2005 - 31. 5. 2008

  Zdroj financování: OP Podnikání a inovace, program Prosperita

Kontakt
Spojte se s námi
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny