ESG reporting

Zkratka ESG se stala fenoménem současného světa, nejen v oblasti investování, ale i v budoucím fungování firem. Tato zkratka označuje vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení. Na základě získaných dat lze číslem vyjádřit “udržitelnost” či “odpovědnost” firmy. Jedná se o metodu, díky niž firmy formulují své udržitelné obchodní strategie a zároveň efektivně naplňují stanovené cíle. ESG se tak stává důležitým kritériem nejen pro investory, ale i pro firmy samostatné, poněvadž vysoké skóre ESG umožňuje např. možnost výhodnějšího úvěrování. Firmám se sídlem v EU vzniká nově povinnost uvádět ve svých výročních zprávách informace, jak se tématům ESG věnují, společně s konkrétními čísly, včetně nastavení vhodného opatření pro řízení a minimalizaci rizik.

Systém ESG vznikl jako odezva na globální problémy -  změna klimatu, úbytek vody v krajině, hromadění odpadu, nefér přístup k pracovníkům či transparentní reportování, kdy podniky mohou právě svým zodpovědným chováním přispět k řešení těchto globálních problémů. Hlavní výhodou ESG reportingu je komplexní pohled firmy či instituce, komunity nebo i skupiny lidí, popř. jednotlivce, jak ovlivňují životní prostředí, společnost kolem sebe a jak skutečně fungují. 

Co tato zkratka znamená?

ESG jsou počáteční písmena slov environment, social a governance - která společně vyjadřují vztah podniku k životnímu prostředí  a do jaké míry jej ovlivňují (pozitivně nebo negativně). V rámci enviromentu se např. hodnotí jakou má firma uhlíkovou stopu, kolik vyprodukuje emisí do atmosféry včetně opatření nebo např. energetická efektivita firmy. V rámci sociální odpovědnosti se společnost posuzuje z pohledu firemní kultury, bezpečnosti práce, diskriminace na pracovišti i jaké projekty organizace podporuje, komu a najaké účely dává sponzorské dary, jaká je spokojenost zákazníků apod. Governance pak znamená způsob vedení společnosti, kdy je posuzována transparentnost podniku, zda je/není součástí významných či kontroverzních kauz, nepřiměřené odměny managementu, vysoké odstupné apod. Tato a další dílčí kritéria se projeví v ESG skóre společnosti, přičemž cílem organizace by mělo být dlouhodobě dosahovat stále lepších výsledků.

Naše programy a nástroje, pomocí kterých vás můžeme podpořit
 • Poradenství při vytváření firemní kultury dle požadavků ESG Poradenství při vytváření firemní kultury dle požadavků ESG

  Ač to není na první pohled přímo patrné, firemní kultura má též klíčový vliv na úspěch a udržitelnost organizace. Zatímco dříve se často omezovala na interní aspekty společnosti, dnes se stále více zaměřuje na požadavky Environmentální, Sociální a Governance (ESG) odpovědnosti, přičemž ESG kritéria se stala důležitým měřítkem pro hodnocení, jak organizace plní svou společenskou odpovědnost. 

  Naši konztuzltanti vám pomohou analyzovat stávající firemní kulturu s ohledem na ESG, budou spolupracovat na navrhování cílů a hodnot, které budou postaveny na principech sociální odpovědnosti, prodiskutují s vámi zkušenosti se zapojením zaměstnanců do sdílení hodnot organizace, společně vytvoříte model měření a hodnocení dosažených výsledků. V neposlední řadě pak můžeme spolupracovat i v oblasti osvěty a vzdělávání, jak dovnitř vaší organizace, tak i navenek.

 • Poradenství při řízení dodavatelského řetězce s ohledem na ESG Poradenství při řízení dodavatelského řetězce s ohledem na ESG

  Firmy, které se rozhodnou investovat do udržitelného řízení dodavatelského řetězce, nejenže budou připraveny na budoucnost, budou mít pozitivní vliv na svět kolem sebe, vyšší společenskou prestiž, ale také významnou konkurenční výhodu v podobě nových příležitostí obchodních kooperací.

  Hodnocení ESG faktorů může též pomoci identifikovat a minimalizovat rizika v dodavatelském řetězci, jako jsou environmentální katastrofy, lidská práva nebo pracovní konflikty, stejně jako ve svém výsledku může vést k efektivnějšímu využití zdrojů a snížení nákladů.

 • Poradenství při výpočtu uhlíkové stopy organizace / produktu Poradenství při výpočtu uhlíkové stopy organizace / produktu

  Uhlíková stopa je měření množství skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2), které organizace nebo produkt generuje během svého životního cyklu. Tato stopa zahrnuje emise spojené s výrobou, dopravou, spotřebou energie a dalšími činnostmi. Měření uhlíkové stopy umožňuje organizacím a jednotlivcům identifikovat hlavní zdroje emisí a plánovat opatření k jejich snížení.

  V dané oblasti vám můžeme nabídnou poradenské služby při identifikaci zdrojů emisí, nastvit metodiku pro sběr dat a jejich měření, provést výpočet uhlíkové stopy a navrhnout opatření, vedoucí k celkovému snížení produkovaných emisí. 

Kontakt
Spojte se s námi
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny