Co jsou Expertní poradenské služby a komu jsou určeny? 15. 1. 2024

Program Expertní poradenské služby je financován dotačním titulem Ministerstva průmyslu a obchodu, resp. Národního plánu obnovy, jehož prostřednictvím podporujeme vybrané inovativní nápady a projekty, realizované firmami do pěti let stáří.

Jakou podporu vám můžeme nabídnout?

Začínající firmy či projekty, které úspěšně projdou procesem hodnocení, mohou získat:

Poradenskou podporu až do výše 90.000 Kč na realizaci jedné nebo více aktivit z níže uvedených možností (aktivita B). Tato část je zaměřena na precizování podnikatelských záměrů, validování poptávky a dalších podpůrných aktivit, které zformují vaše podnikání.

 • hodnocení tržní relevance a konkurence
 • zhodnocení potenciálních partnerů pro vývoj produktu
 • nastavení plánu vývoje Minimum Viable Product (MVP)

 • formulace hodnot produktu (Value Proposition)
 • doporučení finančních zdrojů
 • základní nastavení vybraných komponent při přípravě business plánu
 • vytvoření akčního plánu dalšího rozvoje projektu
 • příprava na jednání s investorem

Poradenskou podporu až do výše 240.000 Kč na realizaci jedné nebo více aktivit z níže uvedených možností (aktivita C). Tato část je zaměřena na podporu vstupu firmy na trh a rozvoj jejího podnikání.

 • nastavení marketingového plánu nebo marketingové strategie
 • nastavení finančního plánu
 • konzultace při rozvoji business plánu
 • poradenství spojené s personálním rozvojem týmu
 • poradenství spojené s výběrem dodavatelů
 • poradenství v oblasti právních služeb a IPR
 • poradenství v oblasti komunikace s investorem a nastavení smluvního ujednání

Výše uvedené podpory je možné slučovat. Celková míra podpory tak může činit až 330.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, přičemž DPH není součást poskytované podpory – tzn. že pro firmy, které nejsou plátci DPH, se jedná o výdaj.

V rámci finanční alokace plánujeme podpořit 10 projektů v aktivitě B a 4 projekty v aktivitě C. Počty podpořených firem mohou být upraveny na základě poptávky, pouze však do výše přiřazené alokace.

 

Krok 1 - přihlášení projektu

Žádosti o podporu v rámci Expertních poradenských služeb budou přijímány průběžně prostřednictvím Evidenčního formuláře na stránkách TC HK. Jiná forma doručení žádosti není přípustná!

Všechny přijaté žádosti budou zpracovány pracovníkem TC HK a v nejbližším možném termínu budete kontaktováni s informacemi o dalším postupu. Pokud vaše žádost nebude vykazovat žádné formální nebo věcné nedostatky, budete pozváni k osobní konzultaci.

Krok 2 - úvodní konzultace

Úvodní konzultace bude trvat přibližně 2 hodiny a s našimi konzultanty se budete zaměřovat především na zodpovězení následujících otázek:

 • Technologie projektu je detailně popsána se všemi souvislostmi, které umožňují základní pochopení o fungování projektu po technologické stránce.
 • Projekt postihuje doporučenou strukturu podnikatelského záměru a plně vysvětluje jednotlivé oblasti podnikatelského záměru a poskytuje celkový obraz o obchodním modelu.
 • Stávající realizační tým je schopen po odborné, administrativní i manažerské stránce zajistit budoucí realizaci projektu.
 • Projekt má jasnou představu o potenciálu cílového trhu. Má zpracovanou minimálně SWOT analýzu a je si vědom hlavních úskalí a rizik, které mohou nastat v průběhu realizace.
 • Projekt se orientuje nebo se bude orientovat minimálně na národní trh.
 • Projekt nabízí nebo bude nabízet lepší řešení produktu nebo služby (tzn. nabízí vyšší přidanou hodnotu, než stávající řešení, a to novou funkcionalitou, novým obchodním modelem, novým uplatněním stávající technologie nebo novou podobou či tvarem). Koncept nového produktu, dokáže žadatel minimálně srozumitelně popsat v čase žádosti o podporu.
 • Projekt má zpracovat průzkum trhu minimálně na národní úrovni (uvádí konkurenční řešení a rozdíly, kterými se liší), ze které vyplývá novost funkcionalit, obchodního modelu, technologie nebo obecného řešení.
 • Na základě průzkumu trhu je žadatel schopen definovat úzká místa a říci si, kde je prostor pro nové řešení.

Pokud váš projekt ve všech bodech získá souhlasná stanoviska, jste na dobré cestě postoupit před Hodnotící komisi.

Krok 3 - setkání s oborovými konzultanty

Než se k vašemu projektu budeme moci vyjádřit, požádáme vás, abyste zapracovali připomínky od našich konzultantů do svého podnikatelského záměru a společně s odborným specialistou (příp. více konzultanty, pokud budete čerpat více odborných témat) zpracovali návrh „Aktivit podpory“ – ve kterém přesně specifikujete, na jaké oblasti by se měla poskytnutá podpora soustředit a jakých cílů plánujete dosáhnout. Nejedná se o žádnou byrokracii, ale o nástroj, jehož pomocí si upřesníte vlastní potřeby a nástroje, prostřednictvím kterých budete dosahovat svých cílů.

Krok 4 - představení projektu hodnotící komisi

Ve chvíli, kdy finalizujete svoji žádost a společně se všemi požadovanými dokumenty nám ji doručíte, budete v nejbližším možném termínu pozváni před Hodnotící komisi, která bude rozhodovat o přidělení podpory, příp. o jejím typu. Základem hodnocení bude vždy vaše prezentace, společně s vámi zpracovaným podnikatelským záměrem, který bude doplněn o individuální hodnocení konzultantů z předešlých setkání. A samozřejmě se Hodnotící komise bude zabývat i předloženým návrhem „Aktivit podpory“.

Doba, kterou strávíte před Hodnotící komisí není nijak limitovaná, ale počítejte přibližně se 60 minutami. Po ukončení vaší prezentace a následné diskusi bude Hodnotící komise interně rozhodovat o přidělení podpory vašemu projektu. Hodnotící komise může vyslovit podmínky nebo své připomínky, které mohou jakkoli vymezovat či upravovat poskytnutou podporu. Závazné stanovisko vám bude sděleno do 3 pracovních dnů v písemné formě, vždy s odůvodněním rozhodnutí.

Krok 5 - podpis Smlouvy o poskytnutí podpory a zápis podpory do registru de-minimis

V případě, že bude ze strany Hodnotící komise projekt podpořen, dojde mezi vámi a TECHNOLOGICKÝM CENTREM Hradec Králové z.ú. k sepsání Smlouvy o poskytnutí podpory, která bude zveřejněna v registru smluv a částka podpory též v registru de minimis. Součástí smlouvy budou i vámi navržené, resp. Hodnotící komisí schválené Aktivity podpory, které budou závazným podkladem pro vystavení objednávek odborným konzultantům a následné budoucí hodnocení úspěšnosti realizace projektu. 

V případě, že nebude ze strany hodnotící komise váš projekt podpořen, může vám být nabídnuta i individuální spolupráce či jiná forma podpory mimo program Expertních poradenských služeb, který je sice v tuto chvíli hlavním nástrojem naší podpory začínajícím firmám, nikoli však jediným.

 

Související dokumenty

Registrační formulář

Expertní poradenské služby
Reg. č. projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_079/0008205

Financováno Evropskou unií Národní plán obnovy Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kontakt
Spojte se s námi
Facebook Instagram Linkedin Email
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny