Podmínky užití stránek a správa osobních údajů

Provozovatelem internetových stránek www.tchk.cz (dále jen Stránky) je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o. p. s. (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či zdrojového nebo programového kódu internetových Stránek bez jeho předchozího souhlasu.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat Stránky.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek.

Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost všech zveřejněných informací.

Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2017 a od tohoto data jsou platné a účinné.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme informace o tom, jak společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s. získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to při poskytování našich služeb pro veřejnost v oblasti vzdělávacích aktivit, inovací a školení v oblastech podnikání, dále při provozu internetových stránek a při realizaci ostatní naší činnosti, např. dodavatelsko-odběratelských vztahů nezbytných pro fungování naší společnosti. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s účinností od 25. 05. 2018 zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“).  

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s naší činností zaměřující se na službu veřejnosti a v souladu s vymezeným účelem zpracování.  

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce www.tchk.cz.

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s. platí interní pravidla určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat.

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1. níže.

 

 1. 1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost: TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.se sídlem Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 274 93 784, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl O, vložka 129 (dále jen „Společnost“).

Kontaktní osoba: Jiří Kareš, e-mail: gdpr@tchk.cz, tel.: 495 077 127

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně.  Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

 

 1. 2. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby v oblasti naší veřejně prospěšné činnosti, tj. zejména realizaci vzdělávacích akcí, podpoře inovací a podnikatelské činnosti a abychom mohli plnit dodavatelsko-odběratelské smluvní vztahy potřebné pro zajištění chodu naší Společnosti a její rozvoj. Vaše osobní údaje zpracováváme následujícími způsoby zpracování a pro níže uvedené účely:

 

 • 2.1. Realizace vzdělávacích aktivit, podpory vědy a výzkumu a podpora podnikání
  • 2.1.1 Mimoškolní zájmové akce pro děti a mládež

Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme v souvislosti s účastí vašeho dítěte na mimoškolních zájmových akcí, které pořádáme, patří tyto typy osobních údajů, které nám sami poskytnete:

 • jméno a příjmení zákonného zástupce a dítěte;
 • adresa trvalého pobytu zákonného zástupce;
 • e-mailová adresa;
 • údaj o provedené platbě (v případě placené akce), který může obsahovat číslo bankovního účtu;
 • podpis zákonného zástupce na registraci;
 • podpis dítěte při účasti na akci na prezenční listině.

 

Tyto údaje jsou součástí každé registrace (přihlášky) na zájmovou akci. Pokud se jedná o dítě starší 15 let, je oprávněno si přihlášku vyplnit a podepsat samo. Bez jejich poskytnutí bychom s vámi nemohli smluvní vztah uzavřít a vaše dítě by se nemohlo akce zúčastnit. Akce slouží především pro rozvoj schopností dítěte a zajišťují tak veřejnou službu v oblasti vzdělávání.

Podpis na prezenční listině vyžadujeme z toho důvodu, že naše Společnost má se Statutárním městem Hradec Králové uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Pro účely doložení plnění povinností dle této smlouvy musíme dokládat, že akce proběhla a že se jí účastnili účastníci. Obdobná povinnost nám vzniká v případě financování jiným subjektem (např. ze zdrojů EU).

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU) a nezbytnost pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení EU).

 

 • 2.1.2 Školní akce a semináře pro děti a mládež

 

Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme v souvislosti s účastí žáků základních škol a studentů středních na akcích, seminářích či workshopech pořádaných naší Společností a které nám sami poskytnete, patří tyto typy osobních údajů:

 • jméno a příjmení žáka/studenta;
 • e-mailová adresa učitele a telefonický kontakt;
 • název školy či instituce žáka/studenta;
 • obrazové zachycení průběhu akce, které může zaznamenat vzdáleně i její účastníky.

Tyto údaje jsou součástí každé registrace na akci či seminář. Bez jejich poskytnutí bychom se školou nemohli smluvní vztah uzavřít a žák či student by se nemohl akce, semináře či workshopu zúčastnit. Jednotlivé programy se zaměřují především na podporu projektů pro žáky a studenty škol a zajišťují tak veřejnou službu v oblasti vzdělávání.

Obrazové zachycení účastníků pak slouží k prokazatelnosti konání akce, semináře či workshopu (což potřebujeme k možnosti získání financování těchto akcí, především pro plnění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené naší Společností se Statutárním městem Hradec Králové) a pro její propagaci a prezentaci v přiměřeném rozsahu.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU) a nezbytnost pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení EU).

 

 • 2.1.3. Vzdělávací aktivity pro veřejnost

Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme v souvislosti vaší s účastí na akcích, seminářích či školeních pořádaných naší Společností pro účely vzdělávání široké veřejnosti a které nám sami poskytnete, patří tyto typy osobních údajů:

 • Jméno, příjmení a e-mailová adresa u akcí bezplatných;
 • Jméno, příjmení a e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu či IČO u akcí placených;
 • Podpis na prezenční listině;
 • obrazové zachycení průběhu akce, které může zaznamenat vzdáleně i její účastníky.

Tyto údaje jsou součástí každé registrace na akci či seminář. Bez jejich poskytnutí bychom s vámi nemohli smluvní vztah uzavřít a akce, semináře či školení byste se nemohli zúčastnit. Jednotlivé projekty se zaměřují na aktuální společenská témata a zajišťují tak veřejnou službu v oblasti vzdělávání a informovanosti veřejnosti.

Obrazové zachycení účastníků pak slouží k prokazatelnosti konání akce, semináře či workshopu (což potřebujeme k možnosti získání financování těchto akcí, především pro plnění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené naší Společností se Statutárním městem Hradec Králové) a pro její propagaci a prezentaci v přiměřeném rozsahu.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU) a nezbytnost pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení EU).

 

 • 2.1.4 Rozvoj a podpora v podnikání – Podnikatelský inkubátor

Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme v souvislosti s vaší účastí na konzultacích s odborníky, akcích a workshopech zaměřených na začínající a rozvíjející se podnikatele a které nám sami poskytnete, patří tyto typy osobních údajů:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • podpis na záznamu o konzultaci;
 • obrazové zachycení průběhu seminářů či workshopů, které může zaznamenat vzdáleně i její účastníky.

Tyto údaje jsou součástí každé registrace na konzultaci, akci nebo workshop. Bez jejich poskytnutí bychom s vámi nemohli smluvní vztah uzavřít a konzultace, akce či workshopu byste se nemohli zúčastnit. Jednotlivé programy slouží primárně k podpoře začínajících a rozvíjejících se podnikatelů a zajišťují tak veřejnou službu v oblasti rozvoje podnikatelské činnosti.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU) a nezbytnost pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení EU).

 

 • 2.2 Zasílání newsletterů a nabídek vzdělávacích akcí e-mailem

 

Komunikace na základě tzv. oprávněného zájmu bez vašeho souhlasu

Pokuj jste využili našich služeb a nevyjádřili jste nesouhlas se zasíláním newsletterů, jsme oprávněni v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU (tj. oprávněný zájem naší společnosti spočívající v možnosti využít přímého marketingu) a v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, vám zasílat i bez vašeho předchozího souhlasu na vámi poskytnutý e-mail obchodní sdělení týkající se našich vlastních shodných či obdobných služeb. Obchodním sdělením máme na mysli pouze newsletter obsahující novinky z nově připravovaných vzdělávacích akcí obdobného charakteru, kterých jste se zúčastnili; jiné typy marketingových aktivit Společnost nevyužívá.

Tato obchodní sdělení vám však zasílat vůbec nebudeme, pokud již při uzavření smluvního vztahu (účasti na akci) dáte najevo, že je zasílat nechcete. Rovněž vám tato sdělení nebudeme zasílat, pokud jste nevyužili služeb nabízených naší Společnosti po dobu více jak 5 let.

Možnost odmítnout další zasílání těchto newsletterů budete mít i v rámci každého doručeného e-mailu, kde vás na tuto skutečnost vždy výslovně upozorníme. Zároveň budete mít jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout další zasílání těchto nabídek (postačuje jakákoliv forma odpovědi na zaslaný e-mail, např. ve formě textu „NEZASÍLAT“).

Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Společnosti v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (tedy zasílání marketingových sdělení bez vašeho souhlasu) vznesete (můžete využít připraveného formuláře ZDE), je i tato skutečnost důvodem k tomu, že vám nadále nebudeme newsletter zasílat.

 

Komunikace na základě uděleného souhlasu

 

Pokud nebudou splněny podmínky pro zasílání newsletterů bez vašeho souhlasu (ale přihlásili jste se přes webový formulář k odběru newsletteru), budeme moci vám newsletter zasílat a pro tento účel zpracovávat vaši e-mailovou adresu pouze s vaším předchozím souhlasem. Text souhlasu pro zasílání newsletteru, jakož i ostatní podmínky související s uděleným souhlasem, je dostupný ZDE.

Osobní údaje (e-mail) začneme zpracovávat až poté, co vyplníte do příslušného webového formuláře svůj e-mail pro zasílání newsletteru, budete souhlasit se zpracováním tohoto osobního údaje a následně odběr newsletteru aktivujete a potvrdíte dle instrukcí obsažených v doručené emailové zprávě. Nebude-li zadání odběru newsletteru potvrzeno dle instrukcí obsažených v doručené emailové zprávě do 14 dnů, zadaný e-mail bude bez zbytečného odkladu zlikvidován.

Udělení souhlasu je DOBROVOLNÉ a již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu.

Pokud byste nám souhlas neudělili, je jediným důsledkem to, že vám nebudou zasílány informace o novinkách v našich službách či o novinkách v oboru poskytovaných služeb. Na kvalitu poskytovaných služeb ze strany Společnosti nemá tato skutečnost jakýkoliv vliv.

Právním základem pro zasílání newsletteru je tedy v tomto případě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EU váš souhlas.

 

 • 2.3 Pronájem prostorů a virtuální sídla

Jako doplňkovou podnikatelskou činnost naší Společnosti nabízíme k pronájmu kancelářské prostory, konferenční sály, zkušební dílny a laboratoře a dále umožňujeme drobným podnikatelům zřízení virtuálního sídla a adresy.

 

Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů, které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním a kterými zpravidla jsou:

 • Jméno a příjmení;
 • E-mailová adresa;
 • Adresa trvalého pobytu;
 • Údaje o případných platbách za poskytnuté služby.

 

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

 • 2.4 Uzavírání a plnění odběratelsko-dodavatelských vztahů

Pro řádné fungování naší Společnosti potřebujeme uzavírat takové odběratelsko-dodavatelské vztahy, které souvisí s naší činností a provozuschopností (např. nájemní smlouvy, smlouvy o dodávkách, smlouvy s externím daňovým poradcem, právními poradci, fotografem apod.).

 

Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty pak identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající osoby), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním.

 

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:

 • plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

 • 2.5 Účetnictví a daně

Shromažďujeme vaše identifikační a transakční údaje (zejm. o provedených peněžitých úhradách za poskytnuté/odebrané služby), a to za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které nám ukládá platná legislativa (zejména zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty). Jedná se o údaje, které jsou uvedené na fakturách, dodacích listech, příjmových platebních dokladech.

 

Pokud nám tedy právní předpis ukládá povinnost archivovat tyto doklady, uchováváme spolu s nimi i vaše osobní údaje, které musí být na dokladech uvedeny. Tento účel se týká veškerých smluvních vztahů uvedených v těchto Zásadách.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • plnění povinností z právních předpisů (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

 

 • 2.6 Výkon (resp. obhajoba) práv

Pokud by vznikl mezi naší společností a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. Zpravidla v této souvislosti zpracováváme základní identifikační údaje, údaje o sporném smluvním vztahu, o provedených platbách, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.

 

Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Společnosti v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete (můžete využít připraveného formuláře ZDE), budeme se jejím vyřízením zabývat v souladu Nařízením EU.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší společnosti při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

 

 • 2.7 Kamerové záznamy

Pokud nás navštívíte v našem sídle, upozorňujeme, že vybrané prostory naší Společnosti jsou z bezpečnostních důvodů sledovány a zaznamenávány kamerovým systémem. Tyto prostory jsou viditelně označeny piktogramem kamery a doplněny informacemi vyžadovanými Nařízením EU.

Přístup k těmto kamerovým záznamům je striktně interně omezen a upraven interní Směrnicí o ochraně osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem. Kamerové záznamy mohou být předány mimo Společnost pouze za stanovených podmínek orgánům Policie ČR v souvislosti s prošetřováním podezření na spáchání trestného činu.

Záznamy z kamerového systému jsou pořizovány výlučně za účelem ochrany majetku Společnosti a zvýšení ochrany práv a svobod osob, které by mohly být dotčeny protiprávním jednáním jiných osob.

Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Společnosti v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete (můžete využít připraveného formuláře ZDE), budeme se jejím vyřízením zabývat v souladu Nařízením EU.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

 

 • 2.8 Soubory cookies

Při používání našich stránek www.tchk.cz může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Prohlášení o cookies. V tomto Prohlášení o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout.

 

 1. 3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Zpracováváme osobní údaje po minimální dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje zpracovávat. Konkrétně se jedná ve vztahu ke shora vymezeným činnostem (viz bod 2. Zásad) o tyto doby:

 A) Realizace vzdělávacích aktivit, podpory vědy a výzkumu a podpora podnikání

Osobní údaje související s uzavřením a plněním smlouvy (tj. registrací na akci, školení, seminář, workshop nebo konzultaci a vašim následným absolvováním jednotlivých programů a projektů), a se vzájemnou komunikací související se zajištěním a průběhem poskytování služeb zpracováváme po dobu 3 let od konání akce.

Pokud se jedná o projekt či program financovaný z veřejných zdrojů či třetím subjektem (např. dotace a granty, díky kterým je pro vás projekt či program bezplatný), jsou osobní údaje zpracovávány po dobu určenou v rámci smluvního vztahu s tímto subjektem, který je důvodem pro zpracování osobních údajů, za účelem prokázání hospodárného a řádného využití finančních prostředků v souladu s podmínkami financování (např. v případě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené se Statutárním městem Hradec Králové jsou vaše údaje uchovávány po dobu 10 let od konání akce).

 1. B) Zasílání newsletterů a nabídek vzdělávacích akcí

Osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do doby jeho odvolání.

Pokud se jedná o zasílání newsletterů bez vašeho souhlasu, zpracováváme emailovou adresu po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem k zasílání newsletterů. Pokud jste našich služeb nevyužili po dobu více než 5 let, e-mailový kontakt pro účely zasílání newsletterů nebudeme nadále využívat.

 1. C) Pronájem prostorů a virtuální sídla

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování osobních údajů a případné doby pro uplatnění práva z vad poskytovaných plnění (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 1. D) Uzavírání a plnění dodavatelsko-odběratelských vztahů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování osobních údajů a případné doby pro uplatnění práva z vad poskytovaných plnění (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 1. E) Účetnictví a daně

Osobní údaje zpracováváme po dobu zpravidla 5-ti let od data zdanitelného plnění, není-li v některých případech legislativou vyžadována lhůta delší.

 1. F) Výkon (resp. obhajoba) práv

Osobní údaje zpracováváme do doby vyřešení sporu a jeden rok poté.

 1. G) Kamerové záznamy

Osobní údaje zpracováváme po dobu 3 dnů.

 

Po uplynutí výše uvedených lhůt budou osobní údaje do 1 měsíce vymazány/anonymizovány; nikoliv však v případě, že je budeme potřebovat i po uplynutí této lhůty pro jiné účely, např. z důvodu obhajoby našich nároků (tedy pro řešení vzniklého sporu) či z jiných zákonných důvodů (např. splnění účetních a daňových povinností).

 

 1. 4. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi při vyřizování vašeho přihlášení na akci nebo při realizaci některého ze školení či programů. Konkrétně získáváme osobní údaje jedním z těchto způsobu:

 • prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem);
 • telefonicky prostřednictvím našich linek;
 • písemnou komunikací doručenou poskytovatelem poštovních služeb na adresu našeho sídla;
 • osobně v našem sídle.

Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

 

 1. 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Společnosti a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytné nutné. Taková potřeba může vzniknout v případě dotačních programů a grantů nebo v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovatelé poradenských služeb, lektoři, poskytovatelé právních služeb, webových služeb. V takovém případě jsou s těmito subjekty – pokud jsou zpracovateli osobních údajů – uzavřeny smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

 

Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o vás ad hoc (např. policie ČR, orgány finanční kontroly). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

 

 1. 6. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo. Naše Společnost neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků, kamerový systém, oprávněný zájem z důvodu tzv. přímého marketingu  – zasílání newsletterů bez vašeho souhlasu).

Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naši Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte oprávněnou osobu na straně Společnosti: Jiří Kareš, e-mail: gdpr@tchk.cz, tel.: 495 077 127 či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě Společnosti. Pro uplatnění svých práv můžete využít námi připravených formulářů umístěných na www.tchk.cz v sekci Ochrana osobních údajů – zde naleznete u každého práva i bližší vysvětlení podmínek uplatnění daného práva.

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.

V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Spojte se s námi
Facebook Instagram Linkedin Email
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny