Whistleblowing v TCHK

podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon o ochraně oznamovatelů“)

 

Whistleblowing v TCHK

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., IČO: 27493784, se sídlem Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové („TCHK“) v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“) a Zákonem o ochraně oznamovatelů zavedlo interní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je možné, za níže uvedených podmínek, podávat anonymní oznámení o možném protiprávním jednání v TCHK.

Účelem je zajistit, abychom se v TCHK o případném protiprávním jednání dozvěděli a mohli přijmout potřebná nápravná opatření. Aby se oznamovatelé nemuseli obávat oznámení podávat, náleží jim za Zákonem specifikovaných podmínek ochrana podle Zákona – zejména budeme v TCHK zajišťovat, aby nikdo jiný než příslušná osoba pověřená přijímáním a řešením oznámení neznal totožnost oznamovatele ani informace uvedené v oznámení, a aby oznamovatelé ani jim blízké osoby nebyly kvůli podání oznámení vystaveny jakémukoli negativnímu postihu (odvetným opatřením). Oznamovatel je také chráněn před postihem za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením. Výjimkou je případ, kdy oznamovatel při zjišťování těchto informací spáchal trestný čin. Ochrany před odvetnými opatřeními se nelze nijak vzdát ani jí smluvně vyloučit. Ochrana ale nenáleží oznamovatelům, kteří podají vědomě nepravdivé oznámení.

Kdo může oznámení podat?

Každá fyzická osoba (člověk), která:

  • vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro TCHK (byť zprostředkovaně), nebo která s TCHK byla nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a
  • v souvislosti s tím se dozvěděla informace o možném protiprávním jednání.

Oznámení tak mohou podat zejm. zaměstnanci TCHK (včetně bývalých, i uchazečů o zaměstnání), osoby spolupracující s TCHK jinak než v pracovněprávním vztahu, členové orgánů, dobrovolníci, stážisté, ale i externí dodavatelé).

Je možné podat anonymní oznámení?

Ano, TCHK přijímá i anonymní Oznámení. Pokud chcete podat oznámení anonymně, využijte k tomu vhodný oznamovací kanál (viz níže) a neuvádějte v oznámení své identifikační údaje ani jiné údaje, ze kterých by Vás bylo možné identifikovat. Příslušná osoba ani nikdo jiný v TCHK nesmí Vaši totožnost zjišťovat.

Co můžete oznámit?

Ochrana Oznamovateli náleží, pokud jeho Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u TCHK, a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých),
  • porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů,
  • porušuje AML zákon nebo jiné právní předpisy v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, který upravuje některou z oblastí uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Jak oznámení podat?

Jako Oznamovatel máte následující možnosti:

a) podat Oznámení přímo TCHK (preferovaná varianta)

Prostřednictvím některého z našich zabezpečených oznamovacích kanálů:

způsob podání určený oznamovací kanál dostupnost
písemně elektronický formulář na webu TCHK umožňuje podání anonymního oznámení dostupné z www.tchk.cz 24/7
ústně telefonická linka +420 725 131 887 umožňuje podání anonymního oznámení v případě skrytí ID volajícího v pracovní dny od 8:00 do 14:00
osobně osobně osobní schůzku s Příslušnou osobou si lze domluvit prostřednictvím Oznamovacích kanálů uvedených výše po domluvě s Příslušnou osobou

b) podat oznámení tzv. externím oznamovacím systémem

Oznámení můžete podat i orgánu veřejné správy, který je pověřen k přijímání oznámení (zřídil tzv. externí oznamovací systém).

V případě oznámení týkajících se TCHK jsou příslušnými tyto orgány:

pro oznámení týkající se porušování AML zákona oznámení přijímá Finanční analytický úřad na e-mailu: reditel@fau.mfcr.cz Oznámení týkající se porušování AML zákona není možné oznamovat Ministerstvu spravedlnosti.
oznámení týkající se dalších záležitostí oznámení přijímá Ministerstvo spravedlnosti oznámení lze podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ Před podáním vlastního oznámení můžete bezplatně a důvěrně požádat o konzultaci ohledně oznámení: na e-mailu: oznamovatel@msp.justice.cz nebo na telefonu + 420 221 997 840

c) Učinění oznámení uveřejněním

V některých specifických případech můžete podat oznámení a požívat ochranu podle Zákona o ochraně oznamovatelů i v případě, že své oznámení uveřejníte (např. na internetu, v médiích apod.). Zakazuje se ale uveřejnit informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle AML zákona. Uveřejnění má další podmínky, které musí být splněny, abyste byli chráněným oznamovatelem. Viz ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Kdo bude oznámení řešit?

Tzv. Příslušná osoba, která je vázána mlčenlivostí ohledně všech skutečností, o kterých se při výkonu této funkce dozví (tedy i o totožnosti oznamovatele a o obsahu oznámení).

Pro TCHK vykonává činnost Příslušné osoby:

  • Marie Váňová, DiS., e-mail (pouze kontaktní, neslouží k podávání samotných oznámení): marie.vanova@tchk.cz
  • Ing. Ondřej Zezulák, e-mail (pouze kontaktní, neslouží k podávání samotných oznámení): ondrej.zezulak@tchk.cz

Pokud chcete oznámení adresovat konkrétní Příslušné osobě, uveďte to na začátku Vašeho oznámení.

Obsah Oznámení

Před podáním oznámení se ujistěte, že uvedením některých informací v oznámení neporušíte svou povinnost mlčenlivosti, případně zda neuvádíte informace, které jsou z ochrany dle Zákona o ochraně oznamovatelů vyloučeny (viz zejm. ustanovení § 3 Zákona o ochraně oznamovatelů).

Oznámení by mělo obsahovat informace, které jsou relevantní ve vztahu k oznámená a nezbytné pro jeho prošetření.

Vědomě nepravdivé oznámení

Pokud podáte oznámení, aniž máte oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (tj. podáte vědomě nepravdivé oznámení), ochrana před odvetnými opatřeními Vám nenáleží.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je zároveň přestupkem, za který lze uložit pokutu až 50.000,- Kč.

Povinnost nahlásit některé trestné činy podle trestního zákoníku

Skutečnost, že bylo podáno oznámení, neznamená, že jste Vy nebo Příslušná osoba zproštěni povinnosti zabránit trestnému činu nebo oznámit podezření ze spáchání trestného činu, na který se vztahuje oznamovací povinnost (tyto trestné činy jsou vyjmenované v ustanovení § 367, resp. 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v účinném znění.

Spojte se s námi
Facebook Instagram Linkedin Email
Další kontakty →

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny