Podnikání v praxi SŠ

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

 

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Co děláme my jako partner?

TC HK v rámci projektu připraví výukový program Podnikání v praxi, které bude určen zejména žákům 3. ročníků středních škol a odborných učilišť. Žáci se v programu seznámí se základy a principy soukromého podnikání a širšími souvislostmi fungování podnikatelského subjektu s důrazem na získání praktických zkušeností. Program je koncipován tak, aby rozvíjel podnikatelské myšlení žáků středních škol, umožnil jim ověřit si získané teoretické zkušenosti při zpracování zadaných praktických úkolů a získat zpětnou vazbu a zároveň byl zpestřením teoretické výuky. Program se skládá z pěti výukových modulů (Úvod do podnikání, motivace, business idea; Business plán; Obchod a marketing; Podniková ekonomika a finanční plánování, získávání prostředků k podnikání, oborová ekonomika; Praktický workshop komunikačních dovedností a efektivní prezentace) a bude probíhat zpravidla během běžné výuky zapojených škol. Každý modul bude následován 4 hodinami online konzultací s lektorem. Program umožní žákům přípravu a prezentaci podnikatelského záměru, pochopit fungování podniků, sestavování prodejní ceny výrobku, řízení cash-flow, apod. Výuku budou zajišťovat manažeři z reálné praxe. V průběhu realizace projektu (2021 – 2023) proběhne 34 běhů, přičemž 1 běh bude obsahovat 5 modulů x 2 h výuky a 4 h konzultací. Každý žák obdrží pracovní sešit, s nímž bude v rámci 5 modulů pracovat. Teoretickou část výuky bude možné v případě poptávky či potřeby realizovat distanční formou (online přednášky, konzultace). Spolupráce s partnerem během projektu se odrazí i v jeho zapojení do aktivit žadatele, především v koncepčním činnosti Pracovní skupiny pro přípravu Centra inovací, digitalizace, robotiky a kariérového poradenství.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

Evaluace