TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Výstavba vědeckotechnického parku

Záměr vybudování vědeckotechnického parku vychází z povahy regionu. Statutární město Hradec Králové je historicky univerzitně zaměřené, bez významných technicky orientovaných vysokých škol nebo výzkumných ústavů. Pro projekt vybudování vědeckotechnického parku, jako nástroje pro dosažení této synergie, byl vytipován jako nejvhodnější bývalý stravovací objekt (budova č. 19) v areálu bývalého vojenského letiště v Hradci Králové.

V prosinci 2004 Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo záměr vybudování vědeckotechnického parku. Následovala realizace podmiňující fáze projektu s ohledem na možnost získání dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání, programu Prosperita, který výstavbu a rozvoj vědecko-technologických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií přímo podporoval.

Vybudovaný vědeckotechnický park disponuje variabilními prostory pro kanceláře, laboratoře a prototypové dílny pro lehkou výrobu. Objekt disponuje 2.817 m2variabilních prostor, z čehož 1.594 m2 tvoří pronajímatelnou plochu.

Nositel projektu:

Statutární město Hradec Králové

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 1. 12. 2005
Ukončení projektu: 31. 5. 2008
Trvání projektu: 30 měsíců

Finanční zajištění:

OP Podnikání a inovace, program Prosperita

Rozpočet projektu:

83 835 000 Kč

Přidělená dotace:

62 876 000 Kč

Projekt ukončen.