SPINNET

SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol

CZ.1.07/2.4.00/0094

Smyslem projektu bylo vyhledávat, rozvíjet a podporovat inovační aktivity studentů, akademiků VŠ, vědeckovýzkumných pracovníků a popularizátorů VVI z řad zástupců VTP s důrazem na jejich vzájemnou spolupráci. K tomu dopomáhal i portál spoluprace.org. Veškeré aktivity byly koncipovány s ohledem na posílení vzájemné spolupráce, zvýšení konkurenceschopnosti partnerů na trhu a vyšší uplatnitelnosti studentů a akademinků v aplikační sféře.

Partneři projektu byli žadatelem cíleně vybíráni z řad vysokých škol a vědeckotechnických parků (VTP), členů Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR). Projekt je v tomto ohledu jedinečný svým geografickým dopadem, neboť postihuje celou Českou republiku.

V rámci projektu se v roce 2012 uskutečnil první ročník soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr. V první etapě se konalo šest regionálních kol nebo prezentací studentských podnikatelských záměrů (Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Brno a Zlín). V nich bylo představeno téměř 70 záměrů.

 

Vedoucí partner projektu:

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Ostatní partneři projektu:

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Univerzita Palackého v Olomouci

Technologické inovační centrum s. r. o.
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
BIC Brno spol. s r. o.
Univerzita Hradec Králové

Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
Vědecko-technický park Ostrava, a. s.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 1. 9. 2011
Ukončení projektu: 31. 8. 2014
Trvání projektu: 36 měsíců

Finanční zajištění:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet TC HK:

1 314 436,11 Kč

Výstupy projektu:

regionální workshopy k projektu SPINNET (Zlín, České Budějovice, Hradec Králové, …)

konference (NANOMAT ČB – Nové trendy v oblasti nanotechnologií; Celostátní konference projektu SPINNET; Inovace je základ Vaší existence; INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR;  …)

semináře s účastí zahraničních expertů

celostátní soutěž o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr 2012 a přidružené regionální podnikatelské soutěže  (Nápad mě napad – TC HK; Soutěž o nejlepší podnikatelskou myšlenku – VŠB-TU Ostrava; Nejlepší podnikatelský záměr – TIC Zlín, …)