CEPIN

CEntrum Pro INovace v biomedicíně

CZ.1.07/2.4.00/17.0115

Hlavním cílem projektu CEPIN bylo vytvoření fungující sítě partnerů, zejména z oblasti biomedicíny a usnadnění jejich vzájemné spolupráce v oblasti transferu informací, zvýšení informovanosti o tom, jakými aktivitami se zabývají hlavní projektoví partneři a zvýšení povědomosti o aktivitách firem působících v oblasti biomedicíny. Projekt kladl důraz na maximální možné využití spolupráce partnerů a dalších účastníků projektu pro přenos výsledků výzkumu do praxe a naopak pro přenos potřeb z praxe k vědeckému zkoumání.

Chod projektu zaštítila kancelář projektové podpory, umístěna v sídle Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Veškeré aktivity projektu byly komunikovány na webových stránkách projektu. Stránky přinášely zájemcům informace o uskutečněných stážích, konaných konferencích, o možnostech navázání spolupráce mezi firmami a akademickou sférou.

Díky projektu bylo realizovány stáže projektových manažerů a kontaktních pracovníků členů sítě mezi sebou navzájem, stáže projektových manažerů a kontaktních pracovníků v Centrech typu „Office  of technology transfer“ nebo „Project office“ v zahraničí, stáže vědeckých pracovníků a studentů PhD v zahraničí a stáže vědeckých pracovníků aplikační sféry u členů sítě a naopak studentů PhD a vědců v podnicích.

Během realizace projektu se uskutečnily 3 výroční konference pořádané partnery sítě a za účasti zástupců spolupracujících firem a zahraničních institucí.

První konference se uskutečnila dne 24.11.2011 v budově Výukového centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Přednášející představili výzkumnou činnost partnerů, úlohu partnera v projektu CEPIN a návrh možné spolupráce partnerů se zúčastněnými firmami. V odpoledním bloku prezentovali své příspěvky účastníci zahraničních stáží.

Druhá konference se uskutečnila dne 20.11.2012, opět ve Výukovém centru. Hlavním cílem bylo představení vybraných projektů spolupráce mezi partnery a výzkumnými firmami, účastníci stáží představili své poznatky z absolvovaných stáží. Na akci vystoupil zahraniční odborník pro oblast transferu technologií, prof. Dieter Falkenhagen z Donau Uvivesität Krems, Rakousko. V rámci doprovodného programu se uskutečnily workshopy postdoktorandů Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Závěrečná konference s názvem „Inovace v biomedicíně“ se uskutečnila 12. 11. 2013.  Shrnula úspěšný projekt, za kterým stojí více než 200 tuzemských a zahraničních stáží. Konference přinesla poznatky o možnostech a transferu vědeckých poznatků do komerční sféry v českém a britském prostředí, své zkušenosti přednesli zahraniční odborníci na transfer technologií. Přednášky na téma Horizont 2020 a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání přiblížily budoucnost projektů vědy a výzkumu. Další část konference pojednávala o biomedicíně v Královéhradeckém kraji.

 

Vedoucí partner projektu:

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Ostatní partneři projektu:

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,

Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové,
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu,
Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 31. 5. 2014
Trvání projektu: 36 měsíců

Finanční zajištění:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet TC HK:

807 840,00 Kč

Výstupy projektu:

interaktivní webová platforma

zprávy ze stáží a odborných praxí