Technologické centrum Hradec Králové

Historie

Záměr vybudování vědeckotechnického parku vychází z povahy regionu. Statutární město Hradec Králové je historicky univerzitně zaměřené, bez významných technicky orientovaných vysokých škol nebo výzkumných ústavů.

Vzhledem k působnosti vysokých a vyšších odborných škol na území města, zejména pak Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, se s vysokou pravděpodobností očekávalo navázání úzké spolupráce vedoucí k dosažení synergie mezi vědeckovýzkumnou základnou a podnikatelskou sférou, pro kterou dosud nebyly ve městě vytvořeny podmínky.

Pro projekt vybudování vědeckotechnického parku, jako nástroje pro dosažení této synergie, byl vytipován jako nejvhodnější bývalý stravovací objekt (budova č. 19) v areálu bývalého vojenského letiště v Hradci Králové.

V prosinci 2004 Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo záměr vybudování vědeckotechnického parku a jeho umístění v budově č. 19 bývalého vojenského letiště. Následovala realizace podmiňující fáze projektu s ohledem na možnost získání dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání, programu Prosperita, který výstavbu a rozvoj vědecko-technologických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií přímo podporuje.

Zpracováním projektu byla pověřena společnost EPIS spol. s r. o. Žádost byla na regionální kancelář agentury CzechInvest podána 11.4.2006 a následně schválena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Statutární město Hradec Králové obdrželo 11.9.2006.

Dne 12.9.2007 bylo slavnostně poklepáno na základní stavební kámen. Po necelých devíti měsících, 28.5.2008 byla dokončená stavba předána investorovi a následně TECHNOLOGICKÉMU CENTRU Hradec Králové. Dne 16.6.2008 proběhlo kolaudační řízení objektu a následně 24.6.2008 byl vědeckotechnický park slavnostně otevřen.

Společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s. jako provozovatel parku byla založena Statutárním městem Hradec Králové a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 24.4.2006 na základě zakládací smlouvy ze dne 13.3.2006. 
 
V červnu 2007 vstoupila společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s. do Společnosti vědeckotechnických parků, následně, v listopadu 2008 se TC HK stalo akreditovaným VTP.
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM se aktivně podíllí na projektech regionálního i celorepublikového dopadu.

Je partnerem v několika projektech věnujících se vzdělávání v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií, dále se účastní projektu přeshraniční spolupráce tvořící inovační portál. Od listopadu 2007 se TC HK podílí na tvorbě Regionální inovační strategie, jenž definuje aktivity směřující k rozvoji inovačního podnikání, vědy a výzkumu v Královéhradeckém kraji.
Zdarma Vás budeme informovat o akcích v TECHNOLOGICKÉM CENTRU.
Vložte svoji e-mailovou adresu
a žádná důležitá informace Vám již neunikne.
Partneři
Město Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
EPIS
Microsoft
HIT Klastr
Czech ICT Alliance
Český klub podnikatelů
SVTP
Komora
© 2011 | TC Hradec Králové, o.p.s. | Piletická 486/19 - letiště, 503 41 Hradec Králové | +420 495 077 111 | info@tchk.cz


Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení